ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ព័តមានទំនាក់ទំនង

វីស្គី សេវាកម្មគ្របដណ្តប់លើសេវាកម្មទាំងមូលរួមមានវត្ថុធាតុដើមនៃថ្នាំ Nootropics ការប្រឆាំងភាពចាស់អាហារបំប៉ននិងគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទៀត។

លេខ ៦៦៨ ផ្លូវ Xiangyin ស្រុក Yangpu ២០០៤៣៣ ទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិន

+៨៦ (១៣៩២) ៦៥៧២៣៧០

ម៉ោង 09:00 - 18:00 ថ្ងៃធ្វើការ

បែបបទទំនាក់ទំនង